Logopedie

De logopedist onderzoekt en stimuleert de ontwikkeling van uw kind op het gebied van mondmotoriek en communicatie. Door adviezen te geven kan het drinken, eten en tandenpoetsen bij uw kind gemakkelijker gaan. 
Als het nodig is zal de logopedist samen met u zoeken naar een geschikte methode en/of hulpmiddel om de communicatie te verbeteren.

De logopedist behandelt individuele hulpvragen op het gebied van:

 • communicatie;
 • spraak/taalontwikkeling;
 • articulatie;
 • mondmotoriek;
 • eten en drinken;
 • adem;
 • stem;
 • gehoor (onder andere een jaarlijkse gehoorscreening van de leerlingen uit de onderbouw);
 • het aanvragen van hulpmiddelen en voorzieningen op het gebied van de communicatie.

Deze behandelingen kunnen individueel, in een klein groepje of in de klas 

Verdere rol van de logopedist op school:

 • Communicatietraining
 • Muziekles
 • Auditieve training
 • Interactief voorlezen
 • Leesbegeleiding
 • Leesproblemen en dyslexie
 • Eten en drinken
 • Tandenpoetsen in de groep

Communicatietraining

In de SO-MIA onderbouw en Tyltyl onder-, midden- en bovenbouw wordt een klassikale communicatieles gegeven door de logopedist. Leerkracht en assistent(en) ondersteunen deze les. De communicatielessen zijn gericht op de ontwikkeling van taal, spraak, totale communicatie en sociale vaardigheden. We werken rondom thema’s die in de klas aan de orde zijn. Er wordt gebruikgemaakt van totale communicatie zoals ondersteunende gebaren volgens 'NmG', grafische symboolsystemen (diverse soorten pictogrammen), plaatjes en foto’s en communicatiehulpmiddelen met en zonder spraakuitvoer. In de SO en MIA groepen wordt, indien nodig, extra communicatietraining (bijvoorbeeld middels de methode Taalverhaal) gegeven. Dit kan klassikaal of in groepsverband plaatsvinden.

Muziekles

In de SO-MIA onderbouw en Tyltyl onder-, midden- en bovenbouw is het mogelijk dat de logopedisten zijn betrokken bij de muziekles. De les wordt gegeven door de leerkracht. De logopedist ondersteunt deze les en leert de leerlingen het liedje met de ondersteunende gebaren aan. De leerlingen krijgen het uitgewerkte liedje met symbolen en gebaren mee voor in hun liedjesmap. Wanneer een leerling een spraakcomputer heeft, zingt de logopedist het liedje hierop in. De ergotherapeut en de fysiotherapeut bieden indien nodig ondersteuning ten aanzien van het hanteren van muziekinstrumenten en de houding van de leerling.

Auditieve training

Auditieve training wordt gegeven als voorbereiding op het leren lezen in de SO-MIA onderbouw en Tyltyl onderbouw (kleuters). De auditieve training wordt in groepen gegeven ingedeeld naar leeftijd en niveau. Per groep is er een leerkracht en/of een logopedist die de les geeft. Aan het eind van de kleuterperiode, als het auditieve trainingsprogramma in zijn geheel is doorlopen, worden de auditieve vaardigheden door middel van een test door de logopedist afgenomen. Afhankelijk van de resultaten wordt in de hogere groepen extra auditieve training gegeven. Dit kan individueel of in groepsverband plaatsvinden. 

Interactief voorlezen

In de SO-MIA onderbouw en Tyltyl onderbouw lezen we voor. We maken veel gebruik van concrete materialen, mimiek en ondersteunende gebaren volgens ‘NmG’. Ook gebruiken we veel plaatjes en symbolen om bewuster te kijken en te luisteren. Vaak gebruiken we een script met plaatjes van begrippen die in het verhaaltje voorkomen. De kinderen kunnen dan het gevraagde plaatje opzoeken/aanwijzen. Af en toe schakelen we de One-step (communicatiehulpmiddel met spraakuitvoer) in om op elkaar te kunnen reageren en zo tot meer interactie te komen.

Leesbegeleiding

In de Tyltylafdeling worden de leeslessen ondersteund door een logopedist. Er zitten in de Tyltylafdeling veel niet of nauwelijks sprekende kinderen (NNSK). Daarom ondersteunt de logopedist de leerkracht en de assistente bij het geven van leesonderwijs. Ondersteuning vindt vooral plaats op het gebied van de communicatie en de auditieve vaardigheden. Deze ondersteuning bestaat uit:

 • het adviseren van de leerkracht en assistente over het aanbieden en aanpassen van het lesmateriaal voor NNSK;
 • zorgdragen voor de juiste begrippen in de spraakcomputers;
 • aanwezig zijn tijdens de les om extra aandacht te kunnen geven aan de NNSK.

Leesproblemen en dyslexie

Er wordt gestreefd naar een optimale kwaliteit van het leesonderwijs en de extra begeleiding bij leesproblemen. Een aantal logopedisten maakt deel uit van de werkgroep ‘leesproblemen en dyslexie’. Indien nodig is het mogelijk dat uw kind extra leesbegeleiding krijgt. Als de kinderen ouder worden en nog steeds leesproblemen hebben, worden er mogelijkheden gezocht voor compenserende maatregelen en ondersteunende middelen. 

Eten en drinken

Als er leerlingen zijn met eet- en drinkproblemen onderzoekt en adviseert de logopedist. Eerst wordt de leerling onderzocht en vervolgens wordt een eet- en drinkprotocol opgesteld. De logopedist geeft daarna instructies aan degenen die met de leerling gaan eten. Wanneer het nodig is, wordt individuele eet- en drinktherapie in de groep gegeven door de logopedist.

Tandenpoetsen in de groep

Eenmaal per week begeleiden de logopedisten het tandenpoetsen in de kleutergroepen. Veelal begeleiden we de leerlingen individueel. Ons doel is om de leerlingen zo zelfstandig mogelijk hun tanden te leren poetsen. Indien nodig, kan met een leerling uit een hogere groep therapeutisch worden gepoetst.

Overige werkzaamheden:

 • School OC (ondersteunende communicatie)
 • Gebaar van de week
 • Bewegwijzering in school
 • Cursussen voor het personeel (en ouders)

School OC (Ondersteunende Communicatie)

Een aantal logopedisten vormen samen met een orthopedagoog het School OC-team. Het School OC is een werkwijze om binnen school tot totale communicatie te komen, gebaseerd op COCP-principes (speciaal programma voor Communicatie Ondersteuning voor niet of nauwelijks sprekende kinderen en hun Communicatie Partners). Dit houdt in dat er schoolbreed adviezen en instructies worden geven wat betreft totale communicatie en de daarbij behorende hulpmiddelen worden ingezet. Ook kan er individuele begeleiding gericht op een leerling of op het klassenpersoneel worden gegeven.

Gebaar van de week

Elke week staat een gebaar centraal in school. Het gebaar van de week wordt verzorgd door de afdeling Logopedie. Het gebaar is gekoppeld aan het jaargetijde of projecten van de groepen. Het gebaar hangt in alle klassen van de onderbouw en op verschillende plekken binnen school.

Bewegwijzering in school

De afdeling Logopedie verzorgt de bewegwijzering in de school door middel van symbolen en pictogrammen.

Cursussen voor het personeel (en ouders)

De afdeling logopedie geeft cursussen aan het personeel (en ouders) op het gebied van ondersteunende gebaren en eten en drinken.