Voor ouders

BASISARRANGEMENT MYTYLSCHOOL

Op 1 september 2015 heeft de Mytylschool het vierjaarlijks bezoek gehad van de inspectie. Dit bezoek richtte zich op de manier waarop de school invulling geeft aan het zogeheten opbrengstgerichte werken.

De opbrengsten moeten op het niveau liggen die op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht.  Ook is specifiek gekeken naar de wijze waarop de school systematisch en planmatig zorgt voor behoud en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.  Belangrijke indicator daarbij is dat de school jaarlijks de leerresultaten van de leerlingen evalueert.

Ook wordt nagegaan of de inhoud van de schoolgids en het schoolplan voldoet aan de eisen van de wet- en regelgeving en of de school de wettelijk voorgeschreven onderwijstijd naleeft.

De inspectie was tevreden over de bevindingen van hun bezoek aan de school:

-er is zichtbaar hard gewerkt aan een eenduidige instructiemodel; dit model is in alle groepen herkenbaar

-de directie heeft de vaardigheden van leerkrachten en docenten goed in beeld en stuurt hier op

-de intentie om er alles uit te halen is merkbaar

-de school heeft de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen in beeld en maakt hier analyses van

-de school maakt analyses van de bestendiging (zitten de leerlingen 3 jaar na uitstroom nog op de geadviseerde plek) en zet interventies in, indien nodig

 

Er zijn dus geen ernstige tekortkomingen geconstateerd en dat betekent dat de school wederom een basisarrangement heeft gekregen.  Dat is goed nieuws en geeft het team ook een hele positieve impuls om met de onderwijsactiviteiten op de ingeslagen weg door te gaan: goed onderwijs voor al onze leerlingen!!