MR

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD


Het bestuur en de directie van de school leggen onderwerpen van organisatorische, financiële of onderwijskundige aard aan de medezeggenschapsraad (MR) voor. Deze wordt gevraagd hierover advies te geven of ermee in te stemmen. Het reglement geeft aan welke zaken in aanmerking komen voor advies en welke voor instemming.
Daarnaast neemt de MR ook zelf initiatieven die kunnen bijdragen aan een zo goed mogelijke onderwijssituatie voor leerlingen en personeel.De ouders zijn met vier leden vertegenwoordigd in de MR.
Naast de voornoemde oudergeleding heeft de medezeggenschapsraad ook een personeelsgeleding, bestaande uit vier vertegenwoordigers van het personeel.